REGISTRACE

Jméno:
Příjmení:
Heslo:
* délka hesla je 4 - 16 znaků
Ověření hesla:
Email:
Telefon:
* zadejte pouze 9 čísel (bez +420)

Podmínky účasti na lekcích tanečního studia Citadela Mefisto:

1) Účastník tanečních lekcí prohlašuje, že je starší 18-ti let, nebo předloží písemný souhlas svého zákonného zástupce k účasti na lekcích studia Citadela Mefisto.

2) Účastník tanečních lekcí prohlašuje, že je plně fyzicky a psychicky způsobilý, že je v dobré fyzické formě, která mu dovoluje účastnit se lekce v tanečním studiu Citadela Mefisto, že nemá nebo netrpí poruchami zdravotního stavu, které by mu bránily či omezovaly ve fyzickém cvičení. V opačném případě prohlašuje, že se lekcí účastní se souhlasem svého lékaře a tedy na vlastní zodpovědnost a riziko.

3) Účastník tanečních lekcí prohlašuje, že nebude požadovat odškodnění v souvislosti s jakýmkoli úrazem, nehodou, ztrátou nebo škodou jakéhokoli druhu na zdraví nebo majetku jakkoli způsobené nebo vzniklé v provozovně tanečního studia Citadela Mefisto během příprav nebo samotného cvičení.

4) Konání tanečních lekcích se řídí rozvrhem. Pokud není předem oznámeno jinak, taneční lekce se nekonají ve dnech státních svátků.

5) Na hodinu se dochází cca 10 minut před jejím začátkem. Taneční lekce trvá 55 minut a začíná v celou hodinu. Předešlých 5 minut je určeno ke kontrole prezence, případných dotazů a připravení se na hodinu. Každá kurzistka je povinna po ukončení lekce důkladně utřít po sobě tyč.

6) V průběhu lekce je přísně zakázáno nosit prstýnky, řetízky nebo jiné šperky, které by mohly během cvičení poškodit tyč nebo způsobit zranění.

7) Účastníci tanečních lekcí by neměli přinášet s sebou na hodiny cenné předměty ani vetší obnosy peněz. Pokud přesto s sebou nějakou cennost nebo větší obnos mají, je nutné vzít je s sebou do sálu, kde výuka probíhá. Cennosti nenechávejte v šatně, za jejich ztrátu nepřebíráme zodpovědnost.

8) Účastníkovi tanečních lekcí nevzniká nárok na vrácení kursovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce. Zaplacené předplatné a zakoupené permanentky jsou nevratné. Nenahrazené hodiny není možno převést do nadcházejícího semestrálního období, je všek možné je převést na jiného účastníka.

9) V případě absence je nutno se odhlásit z lekce nejpozdějí 24 hodin předem, a to prostřednictvím online rezervačního systému. Na ostatní způsoby zrušení lekcí (např. Facebook, email, telefonní spojení) bohužel nemůžeme brát zřetel. V případě pozdního zrušení (méně než 24 hodin) hodina propadá a nahradit ji není možné.

10) Účastník lekcí je povinen ode dne registrace kurzu uhradit celou částku kurzovného v jeho plné výši, a to co nejdříve od potvrzení výběru kurzu. V případě, že nemá kurz uhrazený, nemůže se jej účastnit. Kurzovné lze uhradit buď hotově před lekcí, nebo bankovním převodem na bankovní účet 2101462967/2010. Jednorázové vstupy na lekce, se platí vždy v hotovosti, a to konkrétní lektorce před Vámi nahlášenou lekcí.

11) V celém provozovně studia Citadela Mefisto platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor studia zakázán.

12) Účastník tanečních lekcí prohlašuje, že souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů provozovateli tanečního studia Citadela Mefisto jako správci osobních údajů pro její další obchodní a marketingové účely, to vše na dobu neurčitou (t.j. do odvolání). Prohlašuje, že je seznámen se svými právy vyplývajícími z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, zejména poučen o svých právech podle § 12 a 21 zákona, včetně práva tento svůj souhlas odvolat.

13) Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

14) Pro registraci Uživatele je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem při registraci (zejména telefon, email, jméno a příjmení).

15) Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro užívání služeb Poskytovatele uživatelem, jakožto subjektem osobních údajů.

16) V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad rámec dle zákonných požadavků na zpracovávání osobních údajů.

17) Pokud Uživatel předal či předá Provozovateli osobní údaje jiných fyzických osob, je Uživatel povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě Uživatel odpovídá Provozovateli za způsobenou škodu.

Souhlasím s podmínkami registrace a se zpracováním osobních údajů